Algemene Voorwaarden Shop Online Shop

 

Algemeen

Toegang tot en gebruik van Shop Online Shop is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
Door gebruik te maken van Shop Online Shop stem je in met deze Algemene Voorwaarden.
Shop Online Shop is een handelsnaam van VV Dienstverlening gevestigd te Almelo. Shop Online Shop kan niet instaan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie gepubliceerd op deze website, noch kan Shop Online Shop instaan voor de geschiktheid van informatie voor een bepaald doel. Shop Online Shop behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
Waar één onderdeel of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel dan wel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.
De gegevens die nodig zijn voor aanmelding op Shop Online Shop worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
Shop Online Shop kan niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen gebruiker, webmaster, eigenaar van een online dienst en Shop Online Shop. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Aanmelden

Voor aanmelden op Shop Online Shop komen, alle ondernemingen welke beschikken over een winkel en/of dienst(en) en gebruikers van de website waarvan de bezoeker/gebruiker, via internet gebruik kan maken en goederen en/of diensten kan betrekken, in aanmerking.
Shop Online Shop - heeft te allen tijde het recht om een opgegeven aanmelding te weigeren.
Shop Online Shop -  heeft te allen tijde het recht om aangemelde webwinkels en/of diensten eigenhandig te plaatsen in een categorie welke het meest gerelateerd is aan de aangeboden producten en/of diensten.
Shop Online Shop - heeft te allen tijde het recht om een opgegeven omschrijving of slogan in te korten of aan te passen.

Uitsluitingen

Shop Online Shop behoudt zich het recht om, uitsluitend in bijzondere gevallen, zonder opgaaf van redenen een vermelde webwinkel, gebruiker of dienst te weigeren voor publicatie en/of te verwijderen van Shop Online Shop.
Webwinkels of online diensten welke zich aanmelden en zich voordoen dat ze aangesloten zijn bij een online keurmerk met het daarbij behorende onrechtmatig gebruik van een keurmerk en dit voeren op hun website, worden onherroepelijk verwijderd van Shop Online Shop.

Aansprakelijkheid en klachten

Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de webmaster, gebruiker en/of eigenaar van een online dienst om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste gegevens. Shop Online Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door jou aanleveren van onjuiste gegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
Shop Online Shop is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorziene foutieve vermeldingen van gegevens van webmasters, gebruikers of online diensten op Shop Online Shop.
Klachten, welke betrekking hebben op een bij Shop Online Shop aangemelde webwinkel, gebruiker of online dienst, worden per omgaande doorgestuurd naar de desbetreffende webwinkel, gebruiker of dienstaanbieder.
Shop Online Shop is in geen enkel geval aansprakelijk voor onbereikbaarheid van de website "shop-online-shop.nl"
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van Shop Online Shop zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Shop Online Shop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Shop Online Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.
Shop Online Shop is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Adverteren en inhoud advertentie

Door het plaatsen van een advertentie middels een banner of andere advertentiemogelijkheden op Shop Online Shop komt een overeenkomst tot stand waarbij de tarieven, overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de pagina Adverteren, alsmede deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn.
Door het plaatsen van een advertentie op Shop Online Shop geeft de adverteerder Shop Online Shop toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in de opgegeven en overeengekomen categorie dan wel advertentieplaats. De adverteerder garandeert dat de inhoud van de advertentie juist en volledig is.
Shop Online Shop behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie voortijdig te verwijderen, de tekst van een advertentie in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. Shop Online Shop zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Intellectuele Eigendom

De website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, graphics, foto's, illustraties, artwork, foto's, namen, logo's, handelsmerken, servicemerken en andere materie ("de content"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten. De content omvat zowel content in eigendom of onder controle van Shop Online Shop en haar deelnemende partners als content in eigendom of onder controle van derden en in licentie bij Shop Online Shop. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere onderdelen van de website kunnen auteursrechten rusten. Je stemt ermee in je te houden aan alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten en aan alle aanvullende auteursrechtelijke waarschuwingen of beperkingen die zijn opgenomen op de website.
Je mag geen van de handelsmerken of handelsnamen van Shop Online Shop gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Shop Online Shop en haar deelnemende partners, en je erkent dat je geen eigendomsrechten bezit inzake welke van deze namen en merken dan ook.
 Dagaanbieding | Kortingscode | Prijsvergelijk | Aanbiedingen | Actie van de dag | Daily offers | Actiecode | Acties | Dagdeals |
Deal | Online shop | Webshop | Webwinkel | Korting | Shop online | Prijsvergelijken | Online shoppen | Dagaanbiedingen | Kortingscodes


Dagaanbieding | Actie van de dag | Daily offers | Dagdeals | Dagaanbiedingen